fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: de eenmanszaak die zich beroepsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van het trainen, begeleiden en het geven van advies inzake de training van honden.
  • Klant/opdrachtgever: de eigenaar van één of meerdere huisdieren die een overeenkomst met de opdrachtnemer aangaat.
  • Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening inzake individuele begeleiding, advies en coaching inzake training en gedragsbegeleiding van honden.

 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

In alle vormen van samenwerking aanvaardt de klant/opdrachtgever dat uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tussen partijen. De klant/opdrachtgever doet afstand van alle bepalingen en voorwaarden die in strijd zijn met de hieronder vermelde voorwaarden, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk werden bedongen.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtnemer en de klant/opdrachtgever een afspraak maken over de aangeboden diensten van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik aan te passen en/of aan te vullen.

De ongeldigheid van één of meerdere clausules van deze overeenkomst tast de geldigheid van de rest van de overeenkomst niet aan.

 

ARTIKEL 3. AANVANG OVEREENKOMST/OPDRACHT

De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtnemer en de klant/opdrachtgever een afspraak maken over de aangeboden diensten van de opdrachtnemer.

Het bestellen van een dienst gebeurt per e-mail, telefonisch of via de website. Wanneer een bestelling bevestigd wordt is ze bindend.

Bij het eerste contact worden de gegevens van de klant/opdrachtgever, het huisdier en de gegevens inzake de training beschreven in het bijzijn van de klant/opdrachtgever. Hiermee verklaart de klant/opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 . MODALITEITEN VAN DE DIENSTVERLENING

4.1. Inspanningsverbintenis

De opdrachtnemer streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Dit betreft geenszins een resultaatsverbintenis. Dit impliceert dat de opdrachtnemer alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk een advies te verlenen en/of trainingen te doen, doch een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden, aangezien dit afhangt van verschillende factoren.

De opdrachtnemer staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, kwaliteit en deskundigheid om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de klant (minimale leeftijd van 18 jaar) naar haar best vermogen te begeleiden.

De klant/opdrachtgever dient naar best vermogen het gegeven advies van de opdrachtnemer op te volgen.

 

4.2.  Geschiktheid van het huisdier

De huisdieren dienen vrij te zijn van besmettelijke ziektes en de gebruikelijke vaccins te hebben gehad.

Hou uw hond tijdens de training steeds aangelijnd, behoudens andere instructies van de opdrachtnemer.

Indien de hond een agressieproblematiek heeft, is het noodzakelijk dat deze een muilkorf draagt tijdens de training, behoudens andersluidende instructies van de opdrachtnemer. Indien – naar het autonoom oordeel van de opdrachtnemer – de problematiek te ernstig is, mag de opdrachtnemer de dienstverlening weigeren. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de huisdieren te weigeren waarvan zij van oordeel is dat de dienstverlening een risico inhoudt op schade aan zichzelf en/of zijn tewerkgestelden.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de behandeling van een huisdier te weigeren indien er twijfel is in verband met de fysieke toestand van de hond.

De opdrachtnemer is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de klant en behoudt zich het recht voor een klant te weigeren indien deze niet mee wil of kan werken aan een opgesteld trainingsplan.

De eigenaar van het huisdier dient voorafgaandelijk aan de dienstverlening melding te maken van eventuele medische, lichamelijke of gedragsproblematieken van het huisdier. Dit om te kunnen anticiperen op mogelijke situaties en hiermee rekening te kunnen houden tijdens de dienstverlening. Doet de eigenaar van het huisdier dit niet, is dit op zijn eigen risico voor mogelijke schade, zonder vrijwaring van de opdrachtnemer.

De klant/opdrachtgever dient familiaal verzekerd te zijn. Op het eerste verzoek van de opdrachtnemer dient de klant/opdrachtgever hiervan het nodige bewijs af te leveren.

4.3. Technieken van training

De opdrachtnemer werkt aan een dienstverlening op maat, afhankelijk van de noden en behoeften van het huisdier en/of op de opdrachtgever.

De opdrachtnemer gebruikt geen intimiderende of strafgerichte technieken bij het trainen van de huisdieren.

ARTIKEL 5. PRIJS EN BETALING

5.1. Prijs

 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De vergoeding voor de diensten wordt bij de aanvang van de opdracht vastgesteld. De tarieven worden door de opdrachtnemer duidelijk gecommuniceerd aan de klant/opdrachtgever. De opdrachtnemer kan haar tarieven steeds verhogen indien haar bedrijfsvoering dit noodzakelijk acht. Prijsaanpassingen zullen steeds voor gebruik van haar diensten meegedeeld worden.

Het totstandkomen van de overeenkomst leidt onverkort tot een verplichting van betaling.

5.2. Reservatie- en annulatiebeleid

Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren, anders wordt de dienst volledig gefactureerd, tenzij in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de klant.

Indien door ziekte of overmacht van de opdrachtnemer een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de opdrachtnemer er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Dit opent niet het recht tot terugbetaling van de afspraak.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren en dit zonder vermelding van reden.

5.3. Betalingsvoorwaarden

Betalingen kunnen via de volgende manieren gebeuren:

  • Contant (cash);
  • Via de mobiele betaalapp;
  • Per overschrijving;

Indien men opteert om via overschrijving te betalen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na het versturen van de factuur.

In geval van niet betaling is de klant/opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd tegen een interestvoet van 12% per jaar op het verschuldigd gebleven bedrag. Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaald gebleven bedrag verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 6. KLACHTEN

Indien de klant/opdrachtgever een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van de opdrachtnemer, dient hij of zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer, binnen een termijn van 8 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de klant/opdrachtgever nimmer op.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

De klant/opdrachtgever blijft gedurende de dienstverlening zelf aansprakelijk voor het huisdier en voor de schade veroorzaakt door het huisdier. Eventuele kosten met betrekking tot deze schade worden op de klant/opdrachtgever verhaald.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij in geval van opzet of grove schuld.

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van schade aangebracht door toedoen van derden.

De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (opleiding/gedragstherapie/opendeurdag/gastlezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. De opdrachtnemer belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en diervriendelijke technieken en theorieën en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverbintenis hetgeen wil zeggen dat de opdrachtnemer niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant/opdrachtgever gestelde doel. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan. 

Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer. De klant blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten, het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de klant. 

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.

 

ARTIKEL 8: OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de opdrachtnemer, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Dit omvat onder meer ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of ziekte van het huisdier.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING, VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

De gegevens die door de klant/opdrachtgever worden opgegeven en via de verschillende media worden verwerkt, worden enkel gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, om de verplichtingen jegens de klant/opdrachtgever na te komen en om de service te verlenen. Deze worden onder geen enkele omstandigheid doorgegeven aan derden.

De opdrachtnemer zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie  of bij nadrukkelijk verzoek van de klant.

De opdrachtnemer zal eventueel (en in overleg) gemaakte video- en of fotomateriaal tijdens de gedragstherapie en training niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling, tenzij de klant hier schriftelijk of mondeling toestemming voor gegeven heeft.

De klant heeft op ieder ogenblik het recht om zijn gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.

 

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De klant/opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van de opdrachtnemer. De teksten, afbeeldingen en andere items in het cursus- of coachingmateriaal worden door het auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen en alle vormen van cursus- of coachingmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven voor persoonlijke of commerciële doeleinden.

Alle verstrekte adviezen, methoden, hulpmiddelen, verslagen en richtlijnen zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door de klant inzake de diensten van de opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. Hetzelfde geldt voor correspondentie en verstrekte informatie aan andere professionals betreffende een afgenomen dienst bij de opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

Elk geschil met betrekking tot voorliggende overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbanken van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

Partijen zullen maar beroep doen op de gerechtelijke instanties nadat zij zich maximaal hebben ingespannen  om het geschil onderling te beslechten.

Indien het geschil niet minnelijk opgelost kan worden, komen alle kosten die de opdrachtnemer (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) dient te maken tot behoud van haar rechten ten laste van de klant/opdrachtgever.